สำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไปเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการ สร้างบัณฑิตให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

แผนกงานบริหารงานทั่วไป

แผนกงานบริหารงานทั่วไป

General Administration
APPLY NOW
แผนกงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

แผนกงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Learning Information
APPLY NOW
แผนกงานวิชาการและบริหารหลักสูตร

แผนกงานวิชาการและบริหารหลักสูตร

Academic & Administration Courses
Apply Now
all1.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์สำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไปเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการ สร้างบัณฑิตให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ช่องทางการติดต่อ รายวิชาศึกษาทั่วไป คณะสหสรรพศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2564

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อค้นหาช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามลิ้งด้านล่าง

ลิ้งเอกสาร : 
1. พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ทักษะการรู้สารสนเทศ
4. คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
6. การจัดการความรู้
7. กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
8. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
11. สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
12. การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
13. การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
14. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
15. การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
16. คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
17. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
18. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
19. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
20. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด
21. การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทุกวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  • แผนกงานบริหารงานทั่วไป ต่อ 2771

  • แผนกงานวิชาการและบริหารหลักสูตร ต่อ 2773 / 2775

  • แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ต่อ 2774

รับข้อมูลข่าวสาร

ใส่อีเมลของคุณแล้วเราจะส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบ

Search