หลักสูตรและรายวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ฉบับใหม่ พ.ศ. 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ---->> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ระดับปริญญาตรี

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ---->> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

หมวดรายวิชาที่มี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ฉบับใหม่ พ.ศ. 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ---->> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ระดับปริญญาตรี

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ---->> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

รายวิชาที่เปิดสอน

สืบค้นผู้สอน

รายงาน

สรุปจำนวนนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สรุปจำนวนนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สถิติการเทียบโอนผลการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ---- >> อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ---- >> อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ---- >> อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ---- >> อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่มือ

คู่มือตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก มทร.อีสาน/วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ฉบับมีนาคม พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษา รหัส 54 เป็นต้นไป)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (รอดำเนินการ)

คู่มือตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ฉบับมีนาคม พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษา รหัส 54 เป็นต้นไป)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (รอดำเนินการ)

รับข้อมูลข่าวสาร

ใส่อีเมลของคุณแล้วเราจะส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบ

1xbet top-casino.biz hipas.info restbet giriÅŸ wiibet.com mariogame.net anadolu casino