ภาพกิจกรรมสำนักศึกษาทั่วไป

การดำเนินกิจกรรมของสำนักศึกษาทั่วไปนั้น ได้ดำเนินการตามแบบแผนและนโยบายของท่านอธิการบดี โดยกิจกรรมต่างๆต้องมีความสอดคล้องและพัฒนานักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่สังคมปัจจุบัน

ติดต่อเรา

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  • แผนกงานบริหารงานทั่วไป ต่อ 2771

  • แผนกงานวิชาการและบริหารหลักสูตร ต่อ 2773 / 2775

  • แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ต่อ 2774

รับข้อมูลข่าวสาร

ใส่อีเมลของคุณแล้วเราจะส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบ

Search