แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

จัดสอบ

แบบฟอร์มใบขออนุญาตเข้าห้องสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มใบคำร้องสอบซ้อน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มใบคำร้องสอบซ้อน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับรายวิชาของทางคณะ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอสอบย้อนหลัง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวอย่าง ใบขออนุญาตเข้าห้องสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวอย่าง ใบคำร้องสอบซ้อน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวอย่าง ใบคำร้องสอบซ้อน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับรายวิชาของทางคณะ
ตัวอย่าง ใบคำร้องขอสอบย้อนหลัง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เทียบโอน

ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน หมวดวิชาศึกษา
แบบสรุปผลการประเมินผลการเทียบโอนรายบุคคล
ใบคำร้องขออุทธรณ์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
คู่มือตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตรการเทียบโอนผลการเรียน (รอดำเนินการปรับปรุงเล่ม)
คู่มือการสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา
คู่มือการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเทียบโอนความรู้
คู่มือการยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบเทียบโอนความรู้
คู่มือขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการสอบโอนความรู้

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ผู้สอน

R.18 คำร้องเพิ่มที่นั่ง
R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชา
R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน (ม.ส.)
R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
FM11-01 ใบจัดทำข้อสอบ
FM11-04 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ
FM30-04 แบบคำร้องขอรับบริการงานแผนกออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน สำหรับมีผู้รับผิดชอบงานแทน
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกออกจากราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการสำหรับลูกจ้างเงินรายได้
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา

รับข้อมูลข่าวสาร

ใส่อีเมลของคุณแล้วเราจะส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบ

1xbet top-casino.biz hipas.info restbet giriÅŸ wiibet.com mariogame.net anadolu casino