บุคลากร


คู่มือภาระงานบุคลากรสายวิชาการ.pdf (55 downloads)


แบบใบขอยกเลิกวันลา.pdf (128 downloads)


แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว.pdf (139 downloads)


ใบลาพักผ่อน-มีผู้รับผิดชอบงานแทน.pdf (136 downloads)


ใบลาพักผ่อน-ไม่มีผู้รับผิดชอบงานแทน.pdf (138 downloads)


แบบใบลาอุปสมบท.pdf (130 downloads)


แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf (131 downloads)


แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์.pdf (131 downloads)


แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ.pdf (137 downloads)

Translate »