ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

บูรณาการ บริหารจัดการการเรียนรู้ บนพื้นฐานเทคโนโลยี

ปณิธาน

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

บูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  แบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ค่านิยมร่วม

 O  –  Ongoing   (มีการดำเนินไปไม่หยุดนิ่ง)

 A  –  Active       (มีความกระตือรือร้น)

 R  –  Relevant   (มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน)

 I   –  Inspired    (มีแรงบันดาลใจ)

 T  –  Team        (มีการทำงานเป็นทีม)

 S  –  Smiling Service   (มีการบริการด้วยรอยยิ้ม)

Message us