มทร.อีสาน โดย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากล”

วันที่ 4 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์
จัดโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากล” กิจกรรมที่ ๑
ปฏิบัติการ (Workshop) กระบวนการจัดการสอนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีระยะเวลาจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 4-5 เมษายน 2566 โดยมีอาจารย์จากวิทยาเขตต่างๆ นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“การจัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากล”  โดย อาจารย์ ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา และได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน (Placement Test) ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน