นักศึกษา มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “สถานที่สุดประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา” โดย นักศึกษารายวิชารากเหง้า มทร.อีสาน (RMUTI DNA)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยนักศึกษารายวิชารากเหง้า มทร.อีสาน (RMUTI DNA) 1 ในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดนิทรรศการ “สถานที่สุดประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา”
ณ คุรุสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา โดยภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานด้วยภาพถ่ายและอินโฟกราฟิกส์ เพื่อบอกเล่าความประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา นำเสนอโดยนักศึกษาจาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป