มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) เสริมแกร่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย ศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ มทร.อีสาน สำนักศึกษาทั่วไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยภายในการอบรมมีการจัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบ Team Teaching โดย ผศ.ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยพะเยา, การบรรยาย เรื่อง “การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) วิชาศึกษาทั่วไป ด้วย Design Thinking” โดย : อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา, การบรรยาย เรื่อง  “การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) วิชาศึกษาทั่วไป ด้วย LEX โดย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พร้อมเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ซักถามข้อสงสัยและแนะนำเทคนิคที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการ แบ่งกลุ่ม Workshop “การจัดทำแผนการสอนด้วยรูปแบบ Design Thinking และ LEX”  ในหลายกลุ่มวิชาทักษะ พร้อมนำเสนอแก่วิทยากรเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนของ มทร.อีสาน ต่อไป เช่น

กลุ่มที่ 1 การจัดทำแผนการสอนด้วย Design Thinking : กลุ่มวิชาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
กลุ่มที่ 2 การจัดทำแผนการสอนด้วย Design Thinking : กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสาร
กลุ่มที่ 3 การจัดทำแผนการสอนด้วย Design Thinking : กลุ่มวิชาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงบูรณาการ
กลุ่มที่ 4 การจัดทำแผนการสอนด้วย Design Thinking : กลุ่มวิชาทักษะเทคโนโลยีนวัตกรรม
กลุ่มที่ 5 การจัดทำแผนการสอนด้วย LEX : กลุ่มวิชาทักษะการมีสวนร่วมทางสังคมและชุมชน

        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ให้กับคณาจารย์ผู้สอน ให้ให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว
อมรเทพ ดอกสันเทียะ / เรียบเรียง