มทร.อีสาน จัดบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สร้าพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย

วันที่ 3 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว. นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ทั้งนี้ การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ” เป็นโครงการภายใต้รายวิชา แนวคิดสู่นวัตกรรม (Idea to Innovation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรายละเอียดในการบรรยายครั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษา ได้รับความรู้ กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการดังนี้

  1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน
  4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  5. กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการบรรยายครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม พร้อมกับพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย

สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์ / ข่าวและภาพ
อมรเทพ ดอกสันเทียะ / เรียบเรียง